Tuesday, 20 October 2009

Монголын тухай судалгааны ажлууд

Монголын эдийн засагт болж буй үйл явдлуудыг ойлгоход өмнө хийгдсэн судалгааны ажлууд чухал ач холбогдолтой билээ. Эдийн засагтай холбоотой зарим судалгаанууд нь үнэхээр сэтгэл гонсоомойр (зарим нь Дэлхийн Банк, Олон Улсын Валютын Сангаас хийгдсэн) ч зарим нь үнэхээр сайн ажлууд байх аж. Би эдгээрийг дөнгөж уншиж эхэлж байгаа бөгөөд хэрэв та сонирхвол доор дурдагсан ажлуудыг тантай хуваалцахдаа таатай байх болно.


1 comment: