Thursday, 21 March 2013

Сүүлийн үеийн судалгааны ажлуудаас

Оксфордын Их Сургуулиас эрхлэн гаргадаг The Oxford Bulletin of Economics and Statistics эрдэм шинжилгээний сэтгүүлд нэгэн ажил маань хэвлэгджээ.

Энд боловсруулсан аргачлалыг Монголын тоон мэдээлэлд хэрэглэсэн судалгааг, програм, тоон мэдээллийн хамт дараах хуудаснаас татан авч уншиж, дуурайлган хийж болно.

Монгол Улсын макро эдийн засгийн үзүүлэлтүүдийн бүрэлдэхүүн хэсгүүд дэх бүтцийн өөрчлөлтүүд 

No comments:

Post a Comment