Tuesday, 25 December 2012

Санхүүгийн сэтгэлгээний түүх

Ухаант хүмүүсийн оюуны охь болсон онолуудтой анх уншиж танилцахад ямар нөхцөл байдал тэдгээрийг үүсгэж гаргаж ирэхэд хүргэсэн, тэдгээрийг бүтээгчид ямар хүндрэл бэрхшээл туулсаныг нь эхлээд мэдэж байвал илүү дөхөмтэй байдаг. Санхүүгийн шинжлэх ухааны хамгийн гол онолууд болох Капитал Хөрөнгийн Үнэлгээний Загвар (CAPM), Арбитраж Үнэлэлгээний Онол (APT),  оновчтой багц сонголтын онол гэх мэтийн түүхийн талаар та тэргүүлэх эрдэмтдийн дараах лекцүүдээс сонсож болох юм.


http://fisher.osu.edu/departments/finance/resources/video-series/

No comments:

Post a Comment