Thursday, 6 September 2018

Сэтгүүлийн эшлэлийн тайлан дахь Нийтийн удирдлага (public administration) салбарын сэтгүүлийн нэрс, ранк, нийтлүүлсэн монгол

Сэтгүүлийн эшлэлийн тайлан (Journal Citation Reports)-гийн 6 сарын 26-нд гаргасан хамгийн сүүлчийн дугаарыг МУИС-ийн IP хаягнаас 1 сар үзэх эрх нээгдсэн завшааныг ашиглан зарим салбарын сэтгүүлүүдийн нэр, ранкыг та бүхэнд толилуулж байна.  Эдгээр салбарт МУИС-ийн ЭЗС-д харъяалагдаж байсан болон эдийн засагтай холбоотой салбаруудыг оруулсан болно.


СЭТ нь сэтгүүлүүдийг импакт фактор, айген фактор, нийт эшлэлийн тоо гэсэн гурван үзүүлэлтээр эрэмбэлдэг. Энд хамгийн шинжлэх ухааны гэгдэж буй айген фактороор нь эрэмбэлж, импакт факторын мэдээллийг нь нэмэлтээр оруулав.

Мөн тухайн сэтгүүлд бүтээлээ хэвлүүлсэн монгол хүний нэр, хэвлүүлсэн он, харъяат байгууллага болон улсын мэдээллийг өөрийн мэдэх хэмжээнд орууллаа. Энэ жагсаалтад орсон сэтгүүлд нийтлүүлсэн эрдэмтний бүтээл орхигдсон байвал "comment" хэсэгт бичиж үлдээвэл гүнээ талархаад, дуртайяа засварлах болно.

Ранк
Сэтгүүлийн нэр
Монгол, нийтлүүлсэн он, харъяа байгууллага
Импакт фактор
1
JOURNAL OF EUROPEAN PUBLIC POLICY

2.994
2
PUBLIC ADMINISTRATION REVIEW

4.591
3
JOURNAL OF POLICY ANALYSIS AND MANAGEMENT

3.444
4
JOURNAL OF PUBLIC ADMINISTRATION RESEARCH AND THEORY

3.907
5
PUBLIC ADMINISTRATION

2.87
6
Environment and Planning C-Politics and Space

1.864
7
GOVERNANCE-AN INTERNATIONAL JOURNAL OF POLICY ADMINISTRATION AND INSTITUTIONS

3.833
8
CLIMATE POLICY

3.832
9
POLICY STUDIES JOURNAL

2.83
10
Public Management Review

3.152
11
JOURNAL OF EUROPEAN SOCIAL POLICY

1.542
12
Regulation & Governance

2.735
13
AMERICAN REVIEW OF PUBLIC ADMINISTRATION

2.466
14
Science and Public Policy

1.368
15
JOURNAL OF SOCIAL POLICY

2.261
16
POLICY SCIENCES

3.023
17
INTERNATIONAL REVIEW OF ADMINISTRATIVE SCIENCES

1.988
18
Review of Policy Research

1.25
19
ADMINISTRATION & SOCIETY

1.761
20
SOCIAL POLICY & ADMINISTRATION

1.418
21
POLICY AND POLITICS

1.25
22
CONTEMPORARY ECONOMIC POLICY

0.96
23
International Public Management Journal

2.739
24
Journal of Public Policy

1.262
25
LOCAL GOVERNMENT STUDIES

1.44
26
Journal of Comparative Policy Analysis

1.862
27
Policy and Society

1.44
28
PUBLIC MONEY & MANAGEMENT

0.881
28
Policy Studies

0.714
30
JOURNAL OF ACCOUNTING AND PUBLIC POLICY

1.796
31
Review of Public Personnel Administration

2.444
32
CANADIAN PUBLIC POLICY-ANALYSE DE POLITIQUES

0.647
33
Public Performance & Management Review

1.197
34
PUBLIC ADMINISTRATION AND DEVELOPMENT

1.25
35
AUSTRALIAN JOURNAL OF PUBLIC ADMINISTRATION

1.066
36
Public Policy and Administration

2.438
37
Nonprofit Management & Leadership

1.633
38
Journal of Homeland Security and Emergency Management

0.712
39
PUBLIC PERSONNEL MANAGEMENT

1.364
40
CANADIAN PUBLIC ADMINISTRATION-ADMINISTRATION PUBLIQUE DU CANADA

0.786
41
Lex Localis-Journal of Local Self-Government

0.822
42
Human Service Organizations Management Leadership & Governance

0.836
43
Transylvanian Review of Administrative Sciences

0.617
44
Revista del CLAD Reforma y Democracia

0.125
45
Gestion y Politica Publica

0.103
46
Amme Idaresi Dergisi

0

No comments:

Post a Comment