Thursday, 6 September 2018

Сэтгүүлийн эшлэлийн тайлан дахь Менежментийн салбарын сэтгүүлийн нэрс, ранк, нийтлүүлсэн монгол

Сэтгүүлийн эшлэлийн тайлан (Journal Citation Reports)-гийн 6 сарын 26-нд гаргасан хамгийн сүүлчийн дугаарыг МУИС-ийн IP хаягнаас 1 сар үзэх эрх нээгдсэн завшааныг ашиглан зарим салбарын сэтгүүлүүдийн нэр, ранкыг та бүхэнд толилуулж байна.  Эдгээр салбарт МУИС-ийн ЭЗС-д харъяалагдаж байсан болон эдийн засагтай холбоотой салбаруудыг оруулсан болно.


СЭТ нь сэтгүүлүүдийг импакт фактор, айген фактор, нийт эшлэлийн тоо гэсэн гурван үзүүлэлтээр эрэмбэлдэг. Энд хамгийн шинжлэх ухааны гэгдэж буй айген фактороор нь эрэмбэлж, импакт факторын мэдээллийг нь нэмэлтээр оруулав.

Мөн тухайн сэтгүүлд бүтээлээ хэвлүүлсэн монгол хүний нэр, хэвлүүлсэн он, харъяат байгууллага болон улсын мэдээллийг өөрийн мэдэх хэмжээнд орууллаа. Энэ жагсаалтад орсон сэтгүүлд нийтлүүлсэн эрдэмтний бүтээл орхигдсон байвал "comment" хэсэгт бичиж үлдээвэл гүнээ талархаад, дуртайяа засварлах болно.

Ранк
Сэтгүүлийн нэр
Монгол, нийтлүүлсэн он, харъяа байгууллага
Импакт фактор
1
MANAGEMENT SCIENCE
Түмэннасан Норовсамбуу, 2018, Далхаусын их сургууль, Канад, Батсайхан Монголжин, 2017, Катарын Жоржтауны их сургууль, Катар
Уянга Төрмөнх, 2020, IESEG Менежментийн сургууль, Франц
3.544
2
ACADEMY OF MANAGEMENT JOURNAL
Бат Батжаргал, 2013, Харвардын их сургууль, АНУ, Бээжингийн их сургууль, Хятад
6.7
3
STRATEGIC MANAGEMENT JOURNAL

5.482
4
JOURNAL OF MANAGEMENT

8.08
5
ORGANIZATION SCIENCE
Бат Батжаргал, 2004, Харвардын их сургууль, АНУ, Бээжингийн их сургууль, Хятад
3.027
6
JOURNAL OF APPLIED PSYCHOLOGY

4.643
7
RESEARCH POLICY
Бат Батжаргал, 2007, Харвардын их сургууль, АНУ, Бээжингийн их сургууль, Хятад
4.661
8
OPERATIONS RESEARCH

2.263
9
ACADEMY OF MANAGEMENT REVIEW

8.855
10
HARVARD BUSINESS REVIEW

4.374
11
MIS QUARTERLY

5.43
12
TOURISM MANAGEMENT

5.921
13
JOURNAL OF ORGANIZATIONAL BEHAVIOR

4.229
14
OMEGA-INTERNATIONAL JOURNAL OF MANAGEMENT SCIENCE

4.311
15
JOURNAL OF MANAGEMENT STUDIES

5.329
16
INFORMATION SYSTEMS RESEARCH

2.301
17
Academy of Management Annals

9.281
18
ADMINISTRATIVE SCIENCE QUARTERLY

5.878
19
ORGANIZATION STUDIES
Бат Батжаргал, 2003Харвардын их сургууль, АНУ, Бээжингийн их сургууль, Хятад
3.133
20
ORGANIZATIONAL BEHAVIOR AND HUMAN DECISION PROCESSES

2.259
21
JOURNAL OF INTERNATIONAL BUSINESS STUDIES
Бат Батжаргал, 2007Харвардын их сургууль, АНУ, Бээжингийн их сургууль, Хятад
6.198
22
LEADERSHIP QUARTERLY

3.307
23
HUMAN RELATIONS

3.043
24
ORGANIZATIONAL RESEARCH METHODS

4.918
25
INTERNATIONAL JOURNAL OF FORECASTING

2.186
26
JOURNAL OF OPERATIONS MANAGEMENT

4.899
27
SMALL BUSINESS ECONOMICS

2.852
28
PERSONNEL PSYCHOLOGY

5.523
29
INTERNATIONAL JOURNAL OF HUMAN RESOURCE MANAGEMENT

2.425
30
JOURNAL OF PRODUCT INNOVATION MANAGEMENT

4.305
31
INDUSTRIAL MARKETING MANAGEMENT

3.678
31
M&SOM-Manufacturing & Service Operations Management

1.795
33
JOURNAL OF THE OPERATIONAL RESEARCH SOCIETY

1.396
34
INTERNATIONAL JOURNAL OF PROJECT MANAGEMENT

4.328
35
Academy of Management Perspectives

4.686
36
INFORMATION & MANAGEMENT

3.89
37
Journal of Nursing Management

1.912
38
JOURNAL OF MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS

2.744
39
Annual Review of Organizational Psychology and Organizational Behavior

5.775
40
INTERNATIONAL JOURNAL OF MANAGEMENT REVIEWS

6.489
41
INDUSTRIAL AND CORPORATE CHANGE

2.198
42
European Journal of Work and Organizational Psychology

2.638
43
SUPPLY CHAIN MANAGEMENT-AN INTERNATIONAL JOURNAL

3.833
44
ORGANIZATION

2.701
45
JOURNAL OF OCCUPATIONAL AND ORGANIZATIONAL PSYCHOLOGY

2.892
46
TECHNOVATION

4.802
47
MIT SLOAN MANAGEMENT REVIEW

2.569
48
JOURNAL OF ECONOMICS & MANAGEMENT STRATEGY

1.163
49
BRITISH JOURNAL OF MANAGEMENT

3.059
50
INTERNATIONAL JOURNAL OF OPERATIONS & PRODUCTION MANAGEMENT

2.955
51
Public Management Review

3.152
52
HUMAN RESOURCE MANAGEMENT

2.474
53
LONG RANGE PLANNING

3.221
54
Journal of Supply Chain Management

6.105
55
Strategic Entrepreneurship Journal

3.488
56
European Management Journal

2.369
57
MANAGEMENT DECISION

1.525
58
Strategic Organization

2.225
59
Business Strategy and the Environment

5.355
60
Science and Public Policy

1.368
61
International Transactions in Operational Research

2.4
62
International Small Business Journal-Researching Entrepreneurship

3.9
62
JOURNAL OF SMALL BUSINESS MANAGEMENT
Ганбаатар Батхуяг, 2019, Гриффитийн их сургууль, Австрали
3.248
62
Journal of Marketing Management

2.229
65
Journal of Managerial Psychology

1.547
66
International Journal of Contemporary Hospitality Management

2.874
67
DECISION SCIENCES

1.641
68
Journal of Service Management

3.414
69
Academy of Management Learning & Education

2.866
70
Asia Pacific Journal of Management

2.474
71
JOURNAL OF TECHNOLOGY TRANSFER

2.932
72
HUMAN RESOURCE MANAGEMENT REVIEW

3.276
73
CALIFORNIA MANAGEMENT REVIEW

3.302
74
Global Strategy Journal

2.121
75
INTERNATIONAL JOURNAL OF PHYSICAL DISTRIBUTION & LOGISTICS MANAGEMENT

4.215
76
JOURNAL OF MANAGEMENT INQUIRY

1.793
77
IEEE TRANSACTIONS ON ENGINEERING MANAGEMENT

1.416
78
Organizational Psychology Review

3.067
79
GENDER WORK AND ORGANIZATION

1.88
80
GROUP & ORGANIZATION MANAGEMENT

2.627
81
ORGANIZATION & ENVIRONMENT

5.049
82
Project Management Journal

1.957
83
TECHNOLOGY ANALYSIS & STRATEGIC MANAGEMENT

1.49
84
JOURNAL OF FORECASTING

0.934
85
R & D MANAGEMENT

1.857
86
JOURNAL OF INFORMATION TECHNOLOGY

4.535
86
SERVICE INDUSTRIES JOURNAL

1.258
88
Human Resource Management Journal

2.343
89
Tourism Management Perspectives

1.779
90
INTERNATIONAL JOURNAL OF SELECTION AND ASSESSMENT

1.031
91
CORPORATE GOVERNANCE-AN INTERNATIONAL REVIEW

2.705
91
Journal of Leadership & Organizational Studies

1.672
93
Career Development International

1.725
93
GROUP DECISION AND NEGOTIATION

1.869
93
Journal of Business Logistics

2.891
96
Cornell Hospitality Quarterly

2.06
97
Management and Organization Review
Бат Батжаргал, 2007Харвардын их сургууль, АНУ, Бээжингийн их сургууль, Хятад
1.462
98
Sport Management Review

3.516
99
Journal of Knowledge Management

2.551
100
Journal of Purchasing and Supply Management

3.667
101
Journal of International Management

2.298
102
Research in Organizational Behavior

3.238
103
INTERFACES

0.889
103
MANAGEMENT INTERNATIONAL REVIEW

2.279
105
Computational Economics

1.038
105
Industry and Innovation

1.338
107
INTERNATIONAL JOURNAL OF MANPOWER

0.661
108
REVIEW OF INDUSTRIAL ORGANIZATION

0.767
108
SOCIO-ECONOMIC PLANNING SCIENCES

1.61
110
JOURNAL OF SPORT MANAGEMENT

2.169
110
JOURNAL OF STRATEGIC INFORMATION SYSTEMS

4.313
112
SMALL GROUP RESEARCH

1.163
113
Creativity and Innovation Management

1.553
114
Corporate Social Responsibility and Environmental Management

4.918
114
Management Accounting Research

3.8
116
PERSONNEL REVIEW

1.395
117
Journal of Hospitality Marketing & Management

2.683
117
TOTAL QUALITY MANAGEMENT & BUSINESS EXCELLENCE

1.526
119
JOURNAL OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY MANAGEMENT

2.686
119
Scandinavian Journal of Management

1.344
121
Journal of Product and Brand Management

2.757
122
MANAGEMENT LEARNING

1.516
122
RESEARCH-TECHNOLOGY MANAGEMENT

1.796
124
Management Communication Quarterly

1.444
124
SYSTEMS RESEARCH AND BEHAVIORAL SCIENCE

0.86
126
Leadership

1.462
127
Information and Organization

1.857
127
ORGANIZATIONAL DYNAMICS

1.111
129
Decision Analysis

1.063
129
JOURNAL OF ORGANIZATIONAL CHANGE MANAGEMENT

1.262
131
Journal of Brand Management

1.564
132
LEADERSHIP & ORGANIZATION DEVELOPMENT JOURNAL

1.067
133
INTERNATIONAL JOURNAL OF TECHNOLOGY MANAGEMENT

0.869
134
Journal of Family Business Strategy

2.605
135
JOURNAL OF APPLIED BEHAVIORAL SCIENCE

1.368
136
EMPLOYEE RELATIONS

1.645
136
International Entrepreneurship and Management Journal

2.406
138
Journal of Destination Marketing & Management

3.667
139
Journal of Enterprise Information Management

2.482
140
Business Process Management Journal

1.308
140
IMA Journal of Management Mathematics

1.277
142
Service Business

2.11
143
Electronic Commerce Research

1.489
143
Journal of Manufacturing Technology Management

2.194
145
Disaster Prevention and Management

1.06
146
International Journal of Entrepreneurial Behaviour & Research

1.863
147
International Journal of Logistics Management

1.776
148
Journal of Contingencies and Crisis Management

1.073
149
Electronic Markets

3.818
150
International Journal of Logistics-Research and Applications

1.82
150
Journal of Management & Organization

1.189
152
NEW TECHNOLOGY WORK AND EMPLOYMENT

1.469
153
Engineering Construction and Architectural Management

1.613
154
Human Resource Development Quarterly

1.875
154
MIS Quarterly Executive

1.862
154
SYSTEM DYNAMICS REVIEW

0.852
157
Service Science

1.152
158
Asia Pacific Journal of Human Resources

1.163
158
Nonprofit Management & Leadership

1.633
160
Information Technology & Management

1.635
161
European Management Review

1.25
161
Journal of Intellectual Capital

3.634
163
AUSTRALIAN JOURNAL OF MANAGEMENT

1.15
164
Information Systems and E-Business Management

1.032
164
International Journal of Managing Projects in Business

1.321
164
Negotiation and Conflict Management Research

1.086
167
European Journal of Innovation Management

1.385
168
Asia Pacific Business Review

0.788
168
International Journal of Strategic Property Management

1.571
168
Review of Managerial Science

1.483
171
Human Resource Development Review

2.05
171
Knowledge Management Research & Practice

0.864
173
European Journal of International Management

0.672
174
ENGINEERING ECONOMIST

2
174
Innovation-Management Policy & Practice

0.915
174
International Journal of Shipping and Transport Logistics

0.928
177
NEGOTIATION JOURNAL

0.298
178
Action Research

0.646
179
Culture and Organization

0.957
179
E & M Ekonomie a Management

1.311
179
SYSTEMIC PRACTICE AND ACTION RESEARCH

0.797
182
TRANSPORTATION JOURNAL

1.686
183
Amfiteatru Economic

0.664
183
Cross Cultural Management-An International Journal

1.8
185
Managerial Auditing Journal

0.693
186
CANADIAN JOURNAL OF ADMINISTRATIVE SCIENCES-REVUE CANADIENNE DES SCIENCES DE L ADMINISTRATION

0.674
186
Science Technology and Society

0.707
188
International Journal of Accounting Information Systems

0.969
188
Sustainability Accounting Management and Policy Journal

2.2
190
Asian Business & Management

1.179
190
BRQ-Business Research Quarterly

2.41
190
South African Journal of Economic and Management Sciences

0.505
193
Zeitschrift fur Personalforschung

0.615
194
Baltic Journal of Management

1.149
195
Journal of Organizational and End User Computing

0.744
196
Chinese Management Studies

0.857
197
Journal of Service Theory and Practice

1.395
198
Operations Management Research

1.524
199
Academia-Revista Latinoamericana de Administracion

0.617
199
RAE-Revista de Administracao de Empresas

0.404
199
South African Journal of Business Management

0.277
202
Cross Cultural & Strategic Management

1.516
202
International Journal of Arts Management

0.703
202
Journal for East European Management Studies

0.794
205
Engineering Management Journal

0.487
205
JOURNAL OF ORGANIZATIONAL BEHAVIOR MANAGEMENT

1.419
207
RBGN-Revista Brasileira de Gestao de Negocios

0.278
208
BETRIEBSWIRTSCHAFTLICHE FORSCHUNG UND PRAXIS

0.167
209
German Journal of Human Resource Management-Zeitschrift fur Personalforschung

0.133

No comments:

Post a Comment